Yazı Detayı
01 Ekim 2021 - Cuma 01:11
 
İŞLETMELERDE, EĞİTİM
Rahmi SAVRAN
 
 
İŞLETMELERDE, EĞİTİM   Her birim ve bölümdeki, İşletme çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, İşletme içi ve işletme dışı eğitim programlarının planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili standartları belirleyerek, İşletme içi ve işletme dışı eğitimden, İşletmenin tüm bölüm birim yöneticileri bu eğitimlerin verilmesinden sorumludur.  Eğitim, İş ile ilgili yetkinliklerin çalışanlarca öğrenilmesini kolaylaştırmak için İşletme tarafından plânlanan çabayı ifade eder. İş ile ilgili yetkinlikler, başarılı bir iş performansı için gerekli olan bilgi, beceri veya davranışları içerir. Eğitimin amacı; çalışanların, eğitim programlarının temelindeki bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları ve günlük iş faaliyetlerinde bunlara başvurmalarıdır. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile ulaşılması plânlanan hedefleri sırası ile Çalışanlara görevleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak, Çalışanlara görevleri gereği kullandıkları makine, ekipmanlar hakkında teknik bilgi sağlamak, Çalışanlara bulundukları iş kolunun gerektirdiği davranış ve tutumları kazandırmak,   Çalışanların meslekleri ile ilgili genel kültür seviyesini arttırmak, Çalışanları meslekleri ile ilgili sertifika sahibi olmaları için teşvik etmek, onlara gerekli desteği vermek, Yönetim kadrosunun yöneticilik becerilerini arttırmak, Çalışanlara mesleki bilgi öğretirken onları aynı zamanda pozitif düşünmeye yönlendirmek, onlara kendileri ve meslekleri ile gurur duymayı ve işletmelerine bağlılığını da öğretmektir.  Çalışanların her alandaki eğitiminden ve gelişiminden öncelikle Bölüm ve Birim yöneticileri sorumludur. İşletmelerde düzenlenecek her türlü İşletme içi ve işletme dışı eğitim faaliyetinin Yönetimin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi zorunludur. İşbaşı eğitimleri bu kuralın dışındadır. İşletme bünyesinde gerçekleştirilen her türlü eğitim faaliyeti İnsan Kaynaklarının bilgisi dâhilinde düzenlenmelidir. Her türlü eğitim faaliyeti İnsan Kaynakları tarafından ilgili çalışanın Eğitim Takip Çizelgesi ‘ne kayıt edilmeli ve bu kayıt çalışana imzalattırılmalıdır. İşletmelerde eğitimler İşletme İçi Eğitimler ve İşbaşı Eğitimleri olarak iki başlık altında incelenebilir. İşbaşı eğitimleri doğrudan Bölüm ve Birim yöneticilerinin sorumluğundadır. İşbaşı eğitimlerinin iki amacı vardır: İşletmede gerçekleştirilen üretimin kaliteli olmasını sağlamak, İş güvenliğini ve sağlığını temin etmektir. Bu eğitimler Bölüm ve birim yöneticisi tarafından verileceği gibi, Bölüm ve birim yöneticisinin belirleyeceği ve aynı Bölüm ve Birim de görev yapan kıdemli ve işinde ustalaşmış çalışanlar tarafından da verilebilir. Yöneticilerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve bu alanda çalışanlara eğitim vermek, Çalışanların da alınan önlemlere uymak ve eğitimde edinilen bilgileri uygulamak yükümlülükleri İş Kanunu’nun 77. maddesinde yer almaktadır. İşbaşı eğitimleri, İşbaşı Eğitimi Çizelgeleri ile kayıt altına alınmalı, tamamlanan Çizelgeler personelin özlük dosyasında muhafaza edilmek üzere İnsan Kaynakları departmanına iletilmelidir. Bu sorumluluk Bölüm ve Birim yöneticilerine aittir. İşbaşı eğitimlerinin ders notları da  eğitimi alan çalışana yazılı olarak verilmelidir. İnsan Kaynakları Yöneticileri, İşyerinin Bölüm ve Birimlerinde işbaşı eğitimlerinin yapılıp yapılmadığını ve gerçekleşen eğitimlerin kuralına uygun kayıt altına alınıp alınmadığını düzenli aralıklarla takip etmelidir. İnsan ve insan davranışları biyolojik gelişim dönemi boyunca insan psikolojisinin temel konuları olduğundan, bugüne kadar yetkinlik hakkında farklı pek çok tanımlama yapılmıştır. Sözlük anlamı ile yetkinliği anlatan en genel tanım, bir işte yüklenen sorumluluğu üstlenebilecek, Görevleri yerine getirebilecek davranışsal ve dengeli psikolojik duruma sahip olmak. Uzun sürelerde ortaya çıkan davranış ile düşüncelerin sebebi de yetkinliktir. Yetkinliğin yönetimsel anlamda tanımlanabilir, ölçülebilir, gözlemlenebilir ve geliştirilebilir olmasıdır. Bu açıdan işletme alanındaki yetkinlik, daha derin ve sistemli bir oluşumdur. Bireyi harekete geçiren, davranışta bulunmaya iten güç güdüdür, güdünün bireyi davranışa yönlendirmesi amaca yönelik olmalıdır. İhtiyaçlar sosyal ya da biyolojik olabilir. Kişinin benzerlerinden ya da başka şeylerden ayrılmasını sağlayan ise özellikleridir. Fiziksel özellik ile koşullara uygun yanıt veren ise nitelikleridir. Kişinin ortak niteliklerine dayanan, dile özgü bir genelleme kişisel kavramlarıdır. İmajı ve tutumları ise kişinin değerleridir. Bir şeyin farkında olmak ya da onu anlamak, Kişinin belirli bir alanda sahip olduğu bilgi, beceri ise kişinin fiziksel ve düşünsel performansı ortaya koyabilme yetisidir. İşletmeler çalışanlarına bilgisinin yanı sıra yeteneklerini ve deneyimlerini kullanarak, İşletmenin değerlerini yönetmek için doğru eğitim programlarını belirleyerek yetkinlik bazlı eğitim vermeyi tercih ederler. Bu sayede işletmeler, Çalışanlarına verdikleri eğitimlerle işletmenin yapısı ve kültürüne uyum sağlayıp, işletmenin başarısına başarı katıp katamayacağını da eğitim sonrası yapmış olduğu ölçme ve değerlendirme ile yakalama şansına sahip olurlar.  İşletmeler hangi sektörde üretim yapıyor olurlarsa olsunlar bir işletme için sadece teknik bilgiyle değil, kimi yetkinliklerle de donatılmış çalışana sahip olmak, İşletmelerin rekabetçileri ile mücadelelerinde üstünlük sağlar. Her işletme, çalışanının kendi iş koluyla alakalı yetkinliklerle donatılmış olmasını vermiş olduğu eğitimlerle sağlamaya çalışmaktadır. Anlaşılacağı gibi, yetkinlikler geniş bir kapsamı oluşturmaktadır. Buna karşın işletmelerde çalışanların sahip olması gereken kimi ortak yetkinliklerde vardır. İşletmeler çalışanlarına işletme içi ve işletme dışından eğitimlerle çalışanlarına kazandırmaya çalıştığı bu yetkinlikleri de şöyle sıralayabiliriz. Ekip çalışmasını oluşturmak, Zamanı iyi yönetebilmek, Çözüm odaklı olarak çalışmak, Dikkatli ve hatasız çalışmayı sağlamak, Güven tesis etmek, Etik değerler oluşturmak, Yenilikçilik olmak, Sürekli öğrenme ve gelişim odaklı çalışmak, Bilgiyi paylaşmak, İnsan ilişkileri ve analitik düşünceyle hareket etmek olarak sıralanabilir. İşletmelerin çalışanlarını incelediğimizde, birlikte çalıştıkları süre boyunca işverenler, vermiş oldukları işletme içi ve işletme dışı eğitimlerle, Uyum içerisinde ortaklaşa çalışma kültürüne sahip olma yetkinliğini kazandırarak, ekip çalışması oluşturup güven tesis ederek hem işletme içi hem de işletme dışı eğitim sonuçlarını yansıtırlar. Zamanın etkin ve verimli bir biçimde kullanımı, faaliyetlerin zamanında sonuçlanmasına olanak sağlar, bu da işletmenin başarısına zemin hazırlar. İşletmede verilen eğitimin amaçlarından bir diğeri de çözüm odaklı çalışanlar yetiştirmektir. Bu yetkinliğe sahip bireyler, sorunun kaynağına inerek, eldeki araçlarla çözüm yolunu bulur ve etkin bir şekilde kullanırlar. Dikkatli ve hatasız çalışma yetkinliği, işletmeler için işin doğru bir şekilde sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Yani, Düşünce ve davranışlarıyla bir çalışanın hem diğer çalışanlara hem de işletme dışında, işletme ile iş ilişkisi olan kişi veya kurumların güvenini kazanmasını sağlamaktır. Etik değerlerse işletmelerin aradığı diğer yetkinliklerdendir. Çalışanlarından yenilikçi olmalarını, yaratıcı ve yeni fikirlerle işletmeyi sektöründe en üst seviyeye taşımasını amaçlamaktadır. Bunun yanında çalışanlarının salt kendi bölüm ve birimlerinde değil diğer bölüm ve birimlerinde de kendilerini geliştirmelerini, öğrenme isteklerini kaybetmeyip araştırmacı olmalarını amaçlamaktadır. İşletmeler için çalışanların bireysel başarıları kadar topluluk içindeki tutumu ve davranışları da oldukça önem taşımaktadır. İşletmeler bir bütün olarak çalışanlarının başarısı için bilgi paylaşımı yetkinliğine de sahip olması gerekmektedir. Eğitimlerin sonucunda çalışandan sahip olması beklenen yetkinliklerden bir tanesi de zamanı iyi yönetmektir. İnsan ilişkileri ile analitik düşünme yetkinlikleri ise Eğitimle işletmelerin, İletişim becerileri yüksek çalışanlar kazanmaktır. Bilgisi ile fikirlerini dildeki tüm becerileri kullanarak karşıdakine net bir şekilde aktarması, diğer bireylerin düşüncesine karşı gösterilen duyarlılığı ve duyulan güveni artıracak ortamı yaratmasıdır, Kesintisiz iletişim de sorunsuz bir iş akışı için zemin hazırlar. Analitik düşünme yetkinliğine sahip çalışanlar da sorunları çözmek ya da yeni fikirler üretmek için arasında bağ kurabildiği olaylar ile verileri ayrıntılı olarak ele almalarını sağlar. Bu yetkinlerin işletmeler için önemi çok büyüktür. İşletmeler tarafından yaratıcı ve yeni nesil etki yaratan eğitim programları ile yetiştirilen çalışanlar, gelişmeye ve bağlı olduğu işletmeyi geliştirmeye istekli olurlar. Bu süreçte işletmelerin çalışanları da bulunduğumuz yüzyılın yetkinliklerini değerlendirirler. İşletmelerde verilecek eğitimlerle, bireyleri anlamayı, varsayımlara meydan okumayı, problemleri yeniden tanımayı ve yenilikçi çözümler yaratmayı amaçlayan yinelemeli bir süreç oluşturarak işletme ve çalışanlar için bir çığır açmaktır. Bireyi odak noktasına alarak, Tasarım odaklı adımları gerçekleştirmek, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak birleştirmek, katılımcıların duygusal zekaya sahip olmalarını sağlayıp, hızlı problem çözmesini, sunum yetkinliklerini, iletişim becerilerini kazandırarak bireylerin kritik yetkinliklerini değerlendirebilir. Eğitimde yeterli bilgiye sahip yenilikçi işletmeler çalışanlarına verdikleri yaratıcı ve yeni nesil etki yaratan eğitimlerle bir anlam ve uyum bütünlüğünü sağlayarak başarılarını pekiştirirler.
 
Etiketler: İŞLETMELERDE,, EĞİTİM,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
36
29
0
3
11
14
2
Konyaspor
26
23
2
5
7
14
3
Hatayspor
26
23
4
2
8
14
4
Fenerbahçe
24
20
4
3
7
14
5
Alanyaspor
24
20
4
3
7
14
6
Fatih Karagümrük
22
21
4
4
6
14
7
Başakşehir FK
22
20
6
1
7
14
8
Galatasaray
22
19
4
4
6
14
9
Beşiktaş
20
21
6
2
6
14
10
Adana Demirspor
20
20
4
5
5
14
11
Antalyaspor
18
18
6
3
5
14
12
Gaziantep FK
18
17
6
3
5
14
13
Altay
17
18
7
2
5
14
14
Sivasspor
16
20
4
7
3
14
15
Kayserispor
16
18
6
4
4
14
16
Giresunspor
16
12
6
4
4
14
17
Yeni Malatyaspor
13
12
9
1
4
14
18
Göztepe
11
13
7
5
2
14
19
Kasımpaşa
10
13
8
4
2
14
20
Çaykur Rizespor
10
12
10
1
3
14
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı